ร่วมงานกับเรา

บริษัท ซิสเต็ม โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 ดำเนินธุรกิจหลัก คือ ให้บริการด้าน การออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบรักษาความปลอดภัย (Security System) และ ระบบห้องประชุม (Meeting System) เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV, ระบบตรวจจับการผ่านเข้าออก Access Control, ระบบสำรองไฟ UPS ฯลฯ ทั้งในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ, หน่วยงานเอกชนและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจด้านระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อสนองตอบความต้องการของกลุ่มลูกค้า

ทางบริษัทมีความต้องการจะขยายกิจการในบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น กำลังเปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนรูงานใหม่ ที่แตกต่างไปจากงานประจำที่ทำอยู่และนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการหาประสบการณ์ในด้านการทำงาน มีความสนใจที่จะเรียนรู้งาน มีความอดทน ทำงานงานในภาวะกดดันได้

สนใจสามารถฝากประวัติของคุณได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง

ใบสมัครงาน (Application Form)

ตำแหน่งที่ต้องการ
เงินเดือนที่ต้องการ
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล
เพศ
ชาย หญิง 
ชื่อเล่น
วัน เดือน ปี เกิด:
สัญชาติ
ศาสนา
ส่วนสูง
น้ำหนัก
อายุ
กรุ๊ฟเลือด
สถานที่เกิด
เบอร์โทรศัพท์
บัตรประชาชนเลขที่
ออกให้ ณ อำเภอ/เขต
วันที่ออกบัตร
บัตรหมดอายุ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
ผ่านการเกณฑ์ทหาร ผ่าน ไม่ผ่าน อื่น ๆ
สถานะภาพ  โสด สมรส จดทะเบียน ไม่จดทะเบียน หย่าร้าง
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
มีพี่น้อง
แนบรูปถ่าย