การออกแบบห้องควบคุมกล้องวงจรปิด

รายละเอียดกิจกรรม

การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่
เพื่อให้นายจ้าง/บริษัท บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได่อย่างปลอดภัย
สำหรับลูกจ้างทุกคนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย

 

โดย อ.นฤมล ตันธรงศกุล

ณ . ร้านครัวแม่ศรีเรือน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558

Comments

comments